Liên hệ

Trường Mầm Non Xuất Hóa

Địa chỉ: Phường Xuất Hóa, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Bế Thị Thanh Bình
Điện thoại: 02093.861.203
Email: c0xuathoa.pgdtxbackan@backan.edu.vn