CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tháng Tám 1, 2017 2:25 chiều

 

20712303.000003

 

BẾ THỊ THANH BÌNH

Chức vụ: Hiệu trưởng

 

06062302.050006

                     

 ĐOÀN THỊ YẾN                           

Chức vụ: Phó hiệu trưởng  

         

06058307.090018

BÙI THỊ LAN HƯƠNG

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

06058307.090011

PHƯỢNG THỊ HẢI YẾN

Chức vụ: Tổ phó chuyên môn

06058302.80015

BÙI THỊ TOAN
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

06058308.222010

NGUYỂN THỊ LÊ
Chức vụ: Giáo viên

06060301.080012

TRẦN THỊ HẰNG

Chức vụ: Giáo viên

06064315.40005

ĐINH THỊ CHANG
Chức vụ: Giáo viên

06058308.222013

TRIỆU THỊ LÂM
Chức vụ: Giáo viên

06058301.090027

TẠ THỊ DĨNH
Chức vụ: Giáo viên

06058308.222016

NGUYỂN THỊ DINH
Chức vụ: Giáo viên

06058308.222017

TRẦN THỊ ANH
Chức vụ: Nhân viên Y tế